Justin Duong - welcome to you

Justin Duong

"Sai lầm lớn nhất đời tôi là giao tương lai của chính mình cho người khác định đoạt"

4 notes 37 minutes ago

(Source: peacid, via lanvinla)

130,114 notes 1 day ago

nhatkycuaca:

Sầu đong càng lắc càng đầy

Ba thu dọn lại một ngày dài ghê

(via baobei-rinjap)

14,094 notes 1 day ago

(via retempto)

24,190 notes 1 day ago

My present life

(via discolor3d)

24,616 notes 3 days ago

awesome! 

(via mondrainstyle)

41 notes 4 days ago

(Source: fearlings, via so-personal)

163,994 notes 5 days ago

Bộ ngũ kinh điển

(Source: madridistaapasionado, via realmadridisinmyblood)

152 notes 5 days ago

(via my-teen-quote)

2,766 notes 5 days ago
57 notes 5 days ago

:)

(via discolor3d)

83,986 notes 1 week ago

(Source: c-isnenegro, via schoolfact)

644,854 notes 1 week ago

sa-anh-almost-lover:

Trước giờ hóa ra mình như con bitch để cho đời nó fuck :v

(via baobei-rinjap)

13 notes 1 week ago

(via these-times-shall-pass)

5,530 notes 1 week ago

"Like a shadow,
I am and I am not."

(Source: larmoyante, via hlinhng)

5,397 notes 1 week ago